Regulamin korzystania z serwisu eventsapp.pl

obowiązujący od dnia 1 marca 2022 roku

§1 Definicje

 1. W poniższym regulaminie użyto następujących definicji:
  • "Właściciel serwisu" - osoba fizyczna: Patryk Imioła, zam. Pukinin 64, 96-200 Rawa Mazowiecka.
  • "Usługa" - możliwość korzystania z Serwisu przy spełnieniu określonych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie;
  • "Serwis" - witryna znajdująca się pod adresem WWW: eventsapp.pl, pozwalająca na korzystanie z Usługi dla Użytkowników oraz Klientów drogą elektroniczną;
  • "Użytkownik" - każda osoba odwiedzająca Serwis;
  • "Klient" - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zakładająca Konto w Serwisie;
  • "Konto" - zbiór danych osobowych podanych dobrowolnie w procesie rejestracji, zapisanych w bazie danych wraz z Danymi Dostępowymi, na które składa się odpowiednia powierzchnia Serwisu (przestrzeń serwerowa) oraz zespół rozwiązań informatycznych, umożliwiających w szczególności zapisanie, przechowywanie i zmianę danych (w tym danych osobowych) Klienta;
  • "Podmiot" - część aplikacji pozwalająca na przechowywanie danych w interfejsie Aplikacji. Może zostać utworzony oraz usunięty tylko przez Klienta;
  • "Dane dostępowe" - adresy email, hasła oraz inne dane pozwalające na uzyskanie dostępu do aplikacji i/lub do danych utrzymywanych na serwerach aplikacji (na przykład poprzez interfejsy API);
  • "Hasło" - kombinacja znaków, określona przez Klienta celem zabezpieczenia dostępu do Konta;
  • "Dostawca Usługi" - Właściciel serwisu świadczący usługę na rzecz Użytkownika;
  • "Subskrypcja" - model płatności polegający na cyklicznym zamówieniu Usługi z powtarzalną płatnością miesięczną lub roczną;
  • "Operator płatności" - zewnętrzny podmiot w stosunku do Właściciela serwisu pośredniczący w rozliczaniu płatności dokonywanych w Serwisie za pomocą Subskrypcji;
  • "Root" - Klient, który ma pełną kontrolę nad Podmiotem;
  • "Administrator" - Klient z nadanymi uprawnieniami przez Roota lub innego Administratora do edytowania Podmiotu oraz jego ustawień bez możliwości utworzenia i usuwania Podmiotu w imieniu Roota;
  • "Edytor" - Klient z nadanymi uprawnieniami przez Roota lub Administratora do edytowania Podmiotu w określonym zakresie bez możliwości tworzenia i usuwania Podmiotów oraz zmiany ich ustawień;
  • "Obserwator" - Klient z nadanymi uprawnieniami przez Roota lub Administratora tylko do wyświetlania danych zawartych w Podmiocie bez możliwości jakiejkolwiek jego edycji;

§2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 2. Adres kontaktowy Właściciela serwisu: kontakt@quiksite.pl
 3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, treści i elementy graficzne Serwisu (za wyjątkiem treści i elementów graficznych nie od Administratora), zamieszczone w nim bazy danych stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i innych praw przysługujących Administratorowi, innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 4. Niniejszy Regulamin przyjęty został na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących działalność świadczoną na jego podstawie, do których należą w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1907 t.j.), dalej: „Prawo telekomunikacyjne”;
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 t.j.), dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
  3. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”,
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), dalej „Kodeks Cywilny”.

§3 Wymagania techniczne

 1. Adres kontaktowy Administratora: kontakt@quiksite.pl
 2. Do użytkowania Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane łącze co najmniej 10 Mbps), oraz przeglądarki internetowej (zalecana najnowsza aktualna wersja Chrome, Firefox, Edge, Safari) - umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
 3. W celu założenia oraz użytkowania Konta, Użytkownik musi posiadać indywidualne, aktywne konto e-mail.
 4. Koszty wynikające z posługiwania się środkami porozumiewania na odległość (koszty połączenia z Internetem) celem skorzystania z Usługi ponosi Klient zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.
 5. Właściciel usługi dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie i w pełnej funkcjonalności w każdym czasie, jednakże zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych funkcji w celu ich ulepszenia, dodania nowych funkcjonalności lub przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji. Właściciel usługi udostępnia Serwis w wymiarze 24/7, z prawem do krótkich przerw technicznych. Przerwy w świadczeniu Usług z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mogą stanowić uzasadnienia dla negatywnej oceny wykonania przez Właściciela usługi zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. W przypadku świadczenia Usługi przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Klient będzie uprawniony do żądania zwrotu kosztów poniesionej Subskrypcji za dany miesiąc.
 6. Właściciel usługi nie dokonuje przeszkolenia Użytkowników w zakresie korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik jest obowiązany uczynić to we własnym zakresie, korzystając w szczególności z narzędzi zamieszczonych w Serwisie.

§4 Warunki ogólne

 1. Dostęp do Serwisu jest nieodpłatny i wymaga rejestracji.
 2. Właściciel serwisu udziela Użytkownikom usługę wsparcia technicznego, obejmującą pomoc techniczną dla wszystkich Użytkowników Serwisu dostępną za pośrednictwem adresu email. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo udzielania odpowiedzi na zadane pytanie w terminie 48 godzin roboczych od momentu jego otrzymania.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do systemu Serwisu treści:
  1. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu Serwisu w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. Mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub takich, które będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje;
  3. Zawierających wirusy komputerowe oraz treści takich jak inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla systemu Serwisu;
 4. Użytkownicy są nieuprawnieni do:
  1. podejmowania jakichkolwiek działań, których efektem będzie nieuprawnione udostępnianie indywidualnego Konta innym podmiotom trzecim;
  2. podejmowania jakichkolwiek działań, których efektem będzie udostępnienie Hasła jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu Serwisu, Właściciel serwisu ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia udostępnienia Serwisu za wcześniejszym powiadomieniem Użytkowników i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu informatycznego.

§5 Odpowiedzialność Właściciela serwisu

 1. Właściciel serwisu ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań względem Klienta, w szczególności za świadczenie Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, o ile jego działanie jest zawinione i umyślne.
 2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki naruszenia przez Klienta lub Użytkowników Zarejestrowanych autorskich praw majątkowych lub osobistych lub jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu.

§6 Reklamacje

 1. W razie niezadowalającej jakości Usług świadczonych przez Właściciela serwisu lub przez inne podmioty w jego imieniu, bądź też w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Właściciela serwisu zobowiązań względem Klienta, Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać, wysyłając e-mail na adres kontakt@quiksite.pl, wpisując w temacie wiadomości określenie „Reklamacja".
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Klienta (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, a w przypadku Klienta niebędącego osobą fizyczną - nazwę firmy, adres siedziby oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz jej adres e-mail),
  2. zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń,
  3. fotodokumentację, zrzut z ekranu,
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Właściciela serwisu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

§7 Zmiany regulaminu

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych Usług Właściciela serwisu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Klienta poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu w Serwisie, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Serwisie. Jednocześnie z publikacją w Serwisie informacji o planowanej zmianie Regulaminu, na adres e-mail wskazany przez Klienta, Właściciel serwisu prześle informację o planowanej zmianie treści Regulaminu.
 3. Jeżeli Klient nie zgadza się na warunki określone w nowym Regulaminie ma prawo zaprzestać korzystania z Serwisu oraz usunąć Konto.
 4. W przypadku zaprzestania korzystania z Serwisu z przyczyn, o których mowa w §8 ust. 3, Klient ma prawo ubiegać się o zwrot subskrypcji zgodnie z wybranym pakietem przez Administratora w części, w jakiej nie zrealizował zakresu usług objętych daną subskrypcją do dnia usunięcia Konta Klienta. Usługi, które świadczone są w związku z zakupem danej subskrypcji jako dodatkowe usługi w ramach oferty promocyjnej nie podlegają rozliczeniu w przypadku zaprzestania korzystania z Konta Klienta z przyczyn, o których mowa w §8 ust. 3.

§7 Subskrypcje

 1. Dostępne są 4 rodzaje subskrypcji - pakietu:
  1. Subskrypcja (pakiet) "DARMOWA"- koszt miesięczny subskrypcji wynosi 0zł miesięcznie, a subskrypcja ta nie wymaga podawania danych karty płatniczej. W ramach pakietu Klient może utworzyć maksymalnie jeden Podmiot i przyznać dostęp do Podmiotu maksymalnie 20 Klientom oraz może dołączać pliki o rozmiarze do 10 MB, otrzymuje 1 GB miejsca na pliki, 100 GB transferu miesięcznego oraz wybrany dostęp do funkcji opisany w cenniku znajdującym się w Serwisie;
  2. Subskrypcja (pakiet) "PREMIUM" - koszt miesięczny subskrypcji wynosi 10,99 zł brutto miesięcznie, lub w rozliczeniu rocznym koszt subskrypcji wynosi 99 zł. W ramach pakietu Klient może utworzyć maksymalnie pięć Podmiotów i przyznać dostęp do Podmiotów dla dowolnej liczby Klientów oraz może dołączać pliki o rozmiarze do 20 MB i otrzymuje 10 GB miejsca na pliki, 1 TB transferu miesięcznego oraz wybrany dostęp do funkcji opisany w cenniku znajdującym się w Serwisie;
  3. Subskrypcja (pakiet) "PRO" - koszt miesięczny subskrypcji wynosi 29,99 zł brutto miesięcznie, lub w rozliczeniu rocznym koszt subskrypcji wynosi 299 zł. W ramach pakietu Klient może utworzyć maksymalnie pięć Podmiotów i przyznać dostęp do Podmiotów dla dowolnej liczby Klientów oraz może dołączać pliki o rozmiarze do 40 MB i otrzymuje 50 GB miejsca na pliki, 1 TB transferu miesięcznego oraz wybrany dostęp do funkcji opisany w cenniku znajdującym się w Serwisie;
  4. Subskrypcja (pakiet) "ENTERPRISE" - koszt miesięczny subskrypcji wynosi 79,99 zł brutto miesięcznie, lub w rozliczeniu rocznym koszt subskrypcji wynosi 799 zł. W ramach pakietu Klient może utworzyć maksymalnie pięć Podmiotów i przyznać dostęp do Podmiotów dla dowolnej liczby Klientów oraz może dołączać pliki o rozmiarze do 40 MB i otrzymuje 300 GB miejsca na pliki, 1 TB transferu miesięcznego oraz wybrany dostęp do funkcji opisany w cenniku znajdującym się w Serwisie;
 2. Proces zamówienia jest prowadzony przez naszego internetowego sprzedawcę Stripe.com.
 3. Serwis nie przetwarza i nie przechowuje wrażliwych danych płatności, a sama płatność odbywa się poprzez korzystanie z zewnętrznego operatora płatności Stripe.com, który jest odpowiedzialny za spełnienie odpowiednich norm wymaganych w branży płatniczej, m.in. PCI DSS. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa transakcji można znaleźć w serwisie operatora płatności.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie w każdym czasie w sposób pozwalający na jego utrwalanie i kopiowanie.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Dostawcą usługi a Klientem rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Właściciela serwisu.